بانک ملت استان سمنان در بیمارستان کوثر شهرستان سمنان، یک باجه بانکی دایر کرد.