فرماندار جاجرم استان خراسان شمالی در نامه ای از تلاش دست اندرکاران بانک ملت در این شهرستان سپاسگزاری کرد.