استاندار تهران با ارسال نامه ای از تلاش های مدیرعامل بانک ملت سپاسگزاری کرد.