بانک ملت استان سمنان نسبت به دایر کردن یک باجه در شهرک صنعتی ایوانکی اقدام کرد.