بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در چند سازمان جدید در استان های لرستان و فارس اقدام کرد.