وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از عملکرد بانک ملت در حمایت از بخش چاپ و نشر کشور قدردانی کرد.