بانک ملت رتبه نخست را در سهم درصد کارتخوان های شبکه بانکی استان خراسان شمالی به خود اختصاص داد.