بانک ملت به صورت فعال در نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش حضور پیدا می کند.