بانک ملت نسبت به راه اندازی سامانه محب در چند سازمان جدید در استان های سمنان و خراسان رضوی اقدام کرد.