شعب بانک ملت در استان زنجان به غیر از شعب کشیک روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه سال جاری تعطیل خواهند بود.