طرح آموزش حفاظت از محیط زیست به دانش آموزان با همکاری بانک ملت و سازمان یونسکو در استان خراسان رضوی به صورت رسمی افتتاح شد.