بانک ملت، سه باجه ارزی جدید در فرودگاه بین المللی ساری و شعب مرکزی بهشهر و نوشهر در استان مازندران دایر کرد.