بانک ملت با هدف گسترش خدمات بانکداری الکترونیک برای مشتریان ارزنده، سه سازمان جدید در استان خوزستان را به سامانه محب مجهز کرد.