بانک ملت با هدف تسهیل ارائه خدمات ارزی به مشتریان، یک باجه ارزی در فرودگاه لار استان فارس دایر کرد.