خدمت صدور آنی کارت الکترونیک در مراکز پشتیبانی کارت بانک ملت در تهران و شهرستان های کشور راه اندازی شد.