بانک ملت در بازار فروش الکترونیک شارژ اعتباری شرکت همراه اول با کسب 40 درصد کل فروش شبکه بانکی، رتبه اول را در این حوزه به دست آورد.