باشگاه مشتریان بانک ملت، با هدف رفاه بیشتر حال اعضا، کانترهای خود را در مراکز بزرگ خرید تهران مستقر کرد.