بانک ملت استان خراسان رضوی پنج دستگاه خودپرداز جدید در این استان نصب و راه اندازی کرد.