بانک ملت استان خراسان شمالی، 5 جایگاه سوخت این استان را به سامانه تمام پرداخت الکترونیک بهای سوخت مجهز کرد.