همزمان با پایان داوری مرحله اول جشنواره عکاسی باشگاه مشتریان بانک ملت، 50 عکس منتخب در هر موضوع، به مدت 9 روز از تاریخ 16 لغایت 24 بهمن 1391 برای اخذ آرای اعضا، روی سایت این باشگاه قرار گرفت.