مدیرعامل بانک ملت گفت: پس از دوسال و نیم کار حقوقی فشرده در راستای رفع تحریم بانک، رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد.