نخستین جایگاه در شهر ساری استان مازندران به سامانه تمام پرداخت الکترونیک بهای سوخت مجهز شد.