بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در چند سازمان جدید در استان های خراسان جنوبی و اردبیل اقدام کرد.