عضو هیات مدیره بانک ملت از صدور بیش از چهار میلیون و 800 هزار فقره کارت الکترونیک از سوی این بانک در هفت ماهه سال جاری خبر داد و گفت: با صدور این تعداد کارت، شمار کارت های صادره بانک ملت تا پایان مهرماه 91 از مرز 36.5 میلیون فقره عبور کرد.