بانک ملت نسبت به راه اندازی سامانه محب در چند شرکت دیگر در استان خوزستان اقدام کرد.