بانک ملت با هدف ارائه خدمات ویژه به سازمان های فعال در حوزه سلامت جامعه، پروژه پرداخت الکترونیک هزینه درمان را در تعدادی از بیمارستان ها به مرحله اجرا درآورد.