رییس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در نامه ای از زحمات و تلاش های کارکنان بانک ملت قدردانی کرد.