بانک ملت، شهرداری کرمان را به سامانه مدیریت حساب های بانکی مجهز کرد.