بانک ملت نسبت به راه اندازی یک باجه ارزی در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) کرمان اقدام کرد.