مدیرعامل بانک ملت رشد اقتصادی را معلول توسعه مالی دانست و گفت: بدون نظام توسعه مالی قدرتمند نمی توانیم زیربناهای رشد اقتصادی را فراهم کنیم و درآمد سرانه و رفاه اجتماعی را افزایش دهیم به عبارت دیگر توسعه مالی باعث مدیریت بهتر ریسک های اعتباری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی می شود.