بانک ملت استان خراسان جنوبی، سه دستگاه خودپرداز جدید در این استان نصب و راه اندازی کرد.