استاندار لرستان از مدیرعامل بانک ملت به دلیل تخصیص اعتبار به طرح های اشتغالزا در کشور قدردانی کرد.