بانک ملت استان خوزستان نسبت به تجهیز بیمارستان شهرستان شادگان به خودپرداز بانک ملت اقدام کرد.