بانک ملت در ادامه ارائه خدمات منحصر به فرد به مشتریان، نسبت به طراحی سامانه تسهیلات اینترنتی ملت با نام اختصاری تام اقدام کرد.