بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در دو سازمان جدید در استان کرمانشاه اقدام کرد.