مدیرعامل بانک ملت، نوآوری مالی را پیش نیاز توسعه بورس انرژی دانست و افزود: نوآوری های مالی به توسعه بازار سرمایه و سپس رشد اقتصادی می انجامد.