بانک ملت، دستگاه صدور آنی کارت های الکترونیک را در دو شعبه استان خراسان رضوی نصب و راه اندازی کرد.