مسوولان دستگاه های اجرایی مختلف با ارسال نامه هایی، از عملکرد بانک ملت در سطح کشور سپاسگزاری کردند.