بزرگداشت شاعر و صائب شناس معاصر زنده یاد محمد بی ریای گیلانی متخلص به شیدا( مدیر بازنشسته بانک ملت) با حضور استادان شعر و ادب و فارسی و مدیران ارشد بانک ملت برپا شد.