بانک ملت استان کرمان، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در چند مرکز اقتصادی جدید نصب و راه اندازی کرد.