وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دکتر علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت به عنوان حامی سلامت قدردانی کرد.