بانک ملت با هدف جلب هرچه بیشتر رضایت مشتریان و حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی، طرح تشویقی پذیرندگان ملت را به مرحله اجرا درآورد.