شعب بانک ملت نسبت به فروش ارز مسافرتی و ماموریتی به مسافران خارج از کشور اقدام می کنند.