سامانه های ملی پایش و توزیع یارانه شیر مصنوعی(خشک)که از سوی بانک ملت طراحی شده است، به صورت رسمی آغاز به کار کردند.