کارکنان بانک ملت در چهارمین دوره المپیاد ورزشی نظام بانکی استان کرمان، جام همبستگی، خوش درخشیدند.