بانک ملت استان قزوین از مدال آور المپیک لندن در رشته کشتی آزاد تجلیل کرد.