مسوولان دستگاه های اجرایی با ارسال نامه هایی از عملکرد بانک ملت در استان های مختلف قدردانی کردند.