بانک ملت دو مرکز جدید را در این استان به دستگاه خودپرداز سالنی مجهز کرد.