بانک ملت موفق شد مقام نخست را در رشد چهار سپرده میان بانک های تجاری استان سیستان و بلوچستان به خود اختصاص دهد.