بانک ملت رتبه نخست را در میان بانک های استان خراسان شمالی در چند شاخص کلیدی به خود اختصاص داد.